1.1  ADATKEZELŐ ÉS ELÉRHETŐSÉGEI

Az adatkezelő cégneve: Légy Résen KFT
Székhelye: 4400 Nyiregyháza Szarvas út 5-7
E-mail címe: drleskotibor@gmail.com
Telefonszáma: +36 20 927 7717
Honlap: www.er-medical.hu

1.2 ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ

Az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjének az adatai a következők:
Neve: dr. Leskó Tibor
Postacíme: 4400 Nyiregyháza Szarvas út 5-7
E-mail címe: drleskotibor@gmail.com

1.3 A KEZELT ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA, ÉS AZ ADATOK MEGŐRZÉSÉNEK IDEJE

A) Az Ér-Medical Center rendelőben megvalósuló adatkezelés

Kezelt adatok köre Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Megőrzési idő
Igényfelmérés során megadott személyes adatok Igényfelmérés egészségügyi szolgáltatásra vagy megrendelésre vonatkozóan, vizsgálati időpont egyeztetés Szolgáltatásunkra vagy megrendelésre vonatkozó szerződés előkészítése Vizsgálat és megrendelés esetén a további adatkezelési célokra tekintettel a megrendelt termékre vonatkozó garanciális időszak végéig; vizsgálat hiányában az igényfelmérést követően az adatokat tovább nem kezeljük
Egyeztetett vizsgálati időpont elmaradása, elhalasztása esetén további egyeztetés Az igényfelmérés alapján egyeztetett, de meghiúsult vizsgálat esetén későbbi időpont további egyeztetéséhez fűződő jogos érdekünk Igényfelméréstől számított legfeljebb hat hónap
Szemvizsgálati adatok, ideértve a vizsgált személy személyi azonosító adatait és egészségi állapotára vonatkozó adatait Egészségügyi szolgáltatás nyújtása (látásvizsgálat), annak alapján a szükséges látásjavító kezelés meghatározása Szolgáltatásunkra vonatkozó szerződés teljesítése 30 év
Az egészségügyi szolgáltatókra vonatkozó dokumentálási kötelezettség teljesítése Az egészségügyi dokumentációra vonatkozó jogi kötelezettség
Megrendelés, vásárlás adatai Szemüveg/ kontaktlencse megrendelés teljesítése, további megrendelések leadása érdekében azok visszakereshetősége Megrendelésre vonatkozó szerződés teljesítése, egészségügyi adatok kapcsán kifejezett hozzájárulás Megrendelés teljesítéséig, beleértve a megrendelés kapcsán irányadó garanciális időtartamot is; hozzájárulással érintett körben: a hozzájárulás visszavonásáig
Garanciális igények teljesítése Megrendelésre vonatkozó szerződés teljesítése
Kapcsolattartási adatok (sms, telefonszám) Megrendelés elkészültéről szóló értesítés kiküldése Szolgáltatásunkra vonatkozó szerződés teljesítése Szolgáltatásunkra vagy megrendelésekre vonatkozó kapcsolatunk fennállásáig, beleértve a megrendelések kapcsán irányadó garanciális időtartamot is
Kapcsolattartás a szerződés teljesítése kapcsán, pl. további megrendelések, kontroll vizsgálatok kapcsán Szolgáltatásunkra vagy megrendelésre vonatkozó szerződés teljesítése
Számla, bizonylat kiállításához szükséges személyes adatok Számla, bizonylat kiállítása, a megrendelés teljesítése Számviteli szabályok szerinti jogi kötelezettség teljesítése 8 év
Egészségpénztári tagságra, kártyára vonatkozó adatok Megrendelés teljesítése, fizetés lehetőségének biztosítása egészségpénztári kártyával, egészségpénztár részére igazolás kiállítása Szolgáltatásunkra vagy megrendelésre vonatkozó szerződés teljesítése 8 év

 

B) Honlapon megvalósuló adatkezelés

Kezelt adatok köre Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Megőrzési idő
Online időpont foglalás kapcsán megadott adatok Vizsgálati időpont foglalása Szolgáltatásra vonatkozó szerződés előkészítése Vizsgálat esetén a további adatkezelési célokra tekintettel a megrendelt termékre vonatkozó garanciális időszak végéig
Egyeztetett vizsgálati időpont elmaradása, elhalasztása esetén további egyeztetés A foglalt időpont ellenére meghiúsult vizsgálat esetén későbbi időpont további egyeztetéséhez fűződő jogos érdekünk Online időpontfoglalástól számított legfeljebb hat hónap
Weboldal használatával kapcsolatos adatok (adatfelvitel, klikkelések) Ún. „Cookiek” használatával a weboldal használatának követése, megfelelő működtetése, a felhasználói élmény biztosítása Hozzájárulás / a weboldalunk megfelelő működtetéséhez fűződő jogos érdek  

A fenti adatkezelések kapcsán az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy az érintett azon adatainak megadása, amelyeket jogi kötelezettség vagy az Adatkezelővel létrejövő – látásvizsgálatra, mint egészségügyi szolgáltatásra vagy termék megrendelésére vonatkozó – szerződés előkészítése, illetve teljesítése alapján kezel, ideértve a megrendelés teljesítéséhez szükséges, kifejezett hozzájáruláson alapuló egészségügyi adat kezelést is, az adott szolgáltatás nyújtása vagy a kívánt termék értékesítése feltételeként értelmezhető, ezáltal a szükséges adatok megadása nélkül nem tudnánk az adott szolgáltatást nyújtani, terméket értékesíteni.

1.4 KÜLÖNLEGES ADATOK KEZELÉSE

Az Adatkezelő az igényfelmérés, a látásvizsgálat és kapcsolódó egészségügyi szolgáltatás nyújtás és az arra vonatkozó kommunikáció, továbbá a megrendelések teljesítése, esetleges garanciális ügyintézés és panaszkezelés során, egészségügyi adatokat kezel, amelyek a személyes adatok különleges kategóriáját képezik. Ezen különleges személyes adatok kezelésére az Adatkezelő a Magyarországon közvetlenül alkalmazandó ún. Általános Adatvédelmi Rendelet (az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete) 9. cikkének h) pontja alapján, arra tekintettel jogosult, hogy az adatkezelés megelőző egészségügyi célból, vagy orvosi diagnózis felállítása, egészségügyi kezelés nyújtása érdekében szükséges, az egészségügyről, valamint az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó adatok kezeléséről szóló törvények alapján az ezekben foglalt szakmai titoktartási kötelezettségre, mint garanciális feltételre figyelemmel.

Az Adatkezelő a szemüveg, kontaktlencse rendelés, értékesítés céljára, továbbá törzsvásárlói programja céljából kezel egészségügyi adatot, ezen kívül a marketing célú adatkezelés céljára az érintett személyes adatait oly módon elemzi és kapcsolja össze, amelyben egészségügyi adatok is felhasználásra kerülhetnek. Ezekre az egészségügyi adat kezelésekre az érintett kifejezett hozzájárulása alapján kerül sor.

Az Adatkezelő a garanciális igények teljesítése, továbbá vevőszolgálati, panasz ügyintézés során az érintett egészségügyi adatait az Általános Adatvédelmi Rendelet 9. cikkének f) pontja alapján, arra tekintettel jogosult, hogy az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükségesek.

1.5 ÉRINTETTI JOGOK

Az érintett kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését, egyes esetekben kérheti továbbá az adatok kezelésének korlátozását, és tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen. Az érintettet megilleti továbbá az adathordozhatósághoz és a felügyeleti hatósághoz történő panasz benyújtásához, valamint a jogorvoslathoz való jog, valamint az egyedi ügyekben alkalmazott automatizált döntéshozatal esetén a döntés hatályával kapcsolatos választás, valamint az emberi beavatkozás kérésének joga. Hozzájáruláson alapuló adatkezelés során az érintett jogosult továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonására, amely azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

A) A hozzáféréshez való jog

Az érintett bármikor jogosult felvilágosítást kérni arra vonatkozóan, hogy személyes adatait az Adatkezelő kezeli-e és miként, ideértve az adatkezelés céljait, a címzetteket, akikkel az adatait közölték, vagy a forrást, ahonnan az adatot az Adatkezelő megkapta, a megőrzési időtartamot, az adatkezeléssel kapcsolatos bármely jogát, továbbá az automatizált döntéshozatalra, profilalkotásra vonatkozó információkat, harmadik országba vagy nemzetközi szervezetnek való továbbítás esetén pedig az ezzel kapcsolatos garanciákra vonatkozó információkat. A hozzáférés joga gyakorlása során az érintett arra is jogosult, hogy az adatok másolatát kérje, elektronikus úton benyújtott kérelem esetén – ellenkező érintetti kérés hiányában – az Adatkezelő a kért információkat elektronikusan (pdf formátumban) bocsátja rendelkezésre. Amennyiben az érintett hozzáférési joga hátrányosan érinti mások jogait és szabadságait, így különösen mások üzleti titkait vagy szellemi tulajdonát, az Adatkezelő jogosult az érintett kérelmének teljesítését szükséges és arányos mértékben megtagadni. 

B) A helyesbítéshez való jog

Az Adatkezelő az érintettre vonatkozó személyes adatokat annak kérésére helyesbíti vagy kiegészíti. Amennyiben kétség merül fel a helyesbített adat kapcsán, az Adatkezelő felhívhatja az érintettet, hogy a pontosított adatot megfelelő módon – elsősorban okirattal – bizonyítsa az Adatkezelő számára. Amennyiben a jelen joggal érintett személyes adatokat az Adatkezelő más személlyel (ti. címzettel mint pl. adatfeldolgozóval) közölte, az Adatkezelő az adat helyesbítését követően haladéktalanul tájékoztatja ezeket a személyeket, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja ezen címzettekről.

C) A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Amennyiben az érintett valamely vagy az összes személyes adatának törlését kéri, az Adatkezelő az(oka)t indokolatlan késedelem nélkül törli, amennyiben:

1. az Adatkezelőnek az adott személyes adatra már nincs szüksége abból a célból, amelyből azokat gyűjtötte vagy más módon kezelte;

2. olyan adatkezelésről van szó, amely az érintett hozzájárulásán alapult, de a hozzájárulást az érintett visszavonta és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

3. olyan adatkezelésről van szó, amely az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekén alapult, de az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és – közvetlen üzletszerzés célú adatkezelés elleni tiltakozást kivéve – nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

4. a személyes adatokat az Adatkezelő jogellenesen kezelte, vagy

5. jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges a személyes adatok törlése.

Amennyiben a jelen joggal érintett személyes adatokat az Adatkezelő más személlyel (ti. címzettel mint pl. adatfeldolgozóval) közölte, az Adatkezelő a törlést követően haladéktalanul tájékoztatja ezen személyeket, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja ezen címzettekről. Az Adatkezelő nem minden esetben köteles a személyes adatok törlésére, különösen pl. abban az esetben, ha az adatkezelés szükséges jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

D) Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett személyes adatai kezelésének korlátozását kérheti az alábbi esetekben:

1. az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát – ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

2. az adatkezelés jogellenes, de az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

3. az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

4. az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen – ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Az adatkezelés korlátozása azt jelenti, hogy a korlátozással érintett személyes adatokat a tárolás kivételével az Adatkezelő nem kezeli, illetve csak abban a körben kezeli, amihez az érintett hozzájárult, illetve az Adatkezelő ilyen hozzájárulás hiányában is kezelheti azokat az adatokat, amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy uniós, illetve valamely európai uniós tagállam fontos közérdekére tekintettel szükségesek. Az Adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az érintettet előzetesen tájékoztatja. Amennyiben a jelen joggal érintett személyes adatokat az Adatkezelő más személlyel (ti. címzettel mint pl. adatfeldolgozóval) közölte, az Adatkezelő az adatkezelés korlátozásáról haladéktalanul tájékoztatja ezen személyeket, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja ezen címzettekről.

E) A tiltakozáshoz való jog

Amennyiben az érintettre vonatkozó adatkezelés jogalapja az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdeke, az érintett jogosult tiltakozni az adatkezelés ellen. A tiltakozásnak az Adatkezelő nem köteles helyt adni, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy

1. az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy

2. az adatkezelés az Adatkezelő jogi igényeinek előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódik.

F) Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult kérni, hogy az Adatkezelő azokat a személyes adatait, amelyeket ő hozzájárulás alapján vagy szerződéses jogalapon bocsátott az Adatkezelő rendelkezésére és az Adatkezelő automatizáltan (pl. számítógépes rendszerben) kezel, az érintett részére tagolt formátumban adja át, akár más adatkezelőnek való átadás céljából is, vagy hogy – amennyiben az technikailag megvalósítható – a kérésére közvetlenül egy másik, általa megjelölt adatkezelő részére továbbítsa. Az Adatkezelő ilyen kérések esetén a kért adatokat pdf fájlként bocsátja rendelkezésre. Abban az esetben, amennyiben az érintett adathordozhatósághoz való jogának gyakorlása hátrányosan érintené mások jogait és szabadságait, az Adatkezelő jogosult az érintett kérelmének teljesítését szükséges mértékben megtagadni. Az adathordozhatóság körében tett intézkedés nem jelenti az adatok törlését, csak akkor, ha egyidejűleg az érintett törlési kérelemmel is él, ennek hiányában tehát az adatokat az Adatkezelő mindaddig nyilvántartja, ameddig azok kezelésére céllal, illetve megfelelő jogalappal rendelkezik.

G) Panaszjog, jogorvoslathoz való jog

Ha az érintett úgy ítéli meg, hogy az Adatkezelő általi személyes adatainak kezelése megsérti a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok, így különösen az Általános Adatvédelmi Rendelet rendelkezéseit, jogában áll a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál („NAIH”) panaszt benyújtani. A NAIH elérhetőségei:

Honlap: http://naih.hu/
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36-1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Az érintettnek joga van más, így különösen a szokásos tartózkodási helye, munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti európai uniós tagállamban létrehozott, felügyeleti hatóságnál is panaszt tenni.

Az érintett – panasztételi jogától függetlenül – fenti jogsérelem esetén bírósághoz is fordulhat. Adatkezelő esetén az illetékes bíróság a Fővárosi Törvényszék, azonban az érintett a pert a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja. Magyarországon a törvényszékek elérhetősége az alábbi linken található: http://birosag.hu/torvenyszekek. Az érintett továbbá a pert a szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósága előtt is megindíthatja, amennyiben az érintett szokásos tartózkodási helye az Európai Unió más tagállamában van. Az érintett jogosult bírósághoz fordulni a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben is. Az érintett jogosult továbbá bírósági jogorvoslatra, ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panaszával kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről. Az érintettnek jogában áll a panasznak a nevében történő benyújtásával, a felügyeleti hatóság határozatának bírósági felülvizsgálatával, a keresetindítással, valamint a kártérítési jogának a nevében történő érvényesítésével egy olyan nonprofit jellegű szervezetet vagy egyesületet megbízni, amelyet valamely európai uniós tagállam jogának megfelelően hoztak létre és amelynek alapszabályban rögzített céljai a közérdek szolgálata, valamint az érintettek jogainak és szabadságának a személyes adatok vonatkozásában biztosított védelme.

1.6 AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL, PROFILALKOTÁS

Az Adatkezelő adatkezelései során automatizált döntéshozatal nem történik.

Profilalkotást, azaz a személyes adatok automatizált módon való összekapcsolását, értékelését az Adatkezelő a marketing célú hírlevelek, ajánlatok küldése céljára végez az érintettek erre vonatkozó hozzájárulása – egészségügyi adatok esetén kifejezett hozzájárulása – esetén, ez a folyamat azonban kizárólag azzal az előzetes tájékoztatásban is jelzett következménnyel járhat az érintettre nézve, hogy az érintett névre szóló ajánlatot, hírlevelet kap az Adatkezelőtől, amely nem minősül olyan döntésnek, amely az érintettre nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. A hozzájárulás joga a profilalkotás esetén is bármikor visszavonható.

Időpontfoglalás Bezár

Időpontfoglalás

  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30